Kjøp og leveringsbetingelser

 • Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer fra www.riisglassogfasade.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, og vår ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.
 • Kjøp fra vår nettbutikk, kan kun utføres av personer over 18 år.
 • Kjøp via vår nettbutikk leveres kun til postadresser i Norge. Ikke Svalbard. Er det ønskelig å få levert varer til Svalbard eller andre europeiske land, ber vi om at det sendes en egen forespørsel om dette på vår e post: rgf@riis.no
 • Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post og tekstmelding til mobiltelefon (SMS).

Selger er: Riis Glass & Fasade AS, Østre Rosten 74, 7075 Tiller, telefon 72 89 96 66 og blir i det følgende benevnt vi, vår eller oss.
Kjøper er: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar denne, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med din bestilling.

Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme.

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

For leveranser til Svalbard eller andre europeiske land gjelder egne avtaler. Kontakt oss på rgf@riis.no eller 72 89 96 66 for slike avtaler.

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom, bank- eller kredittkort, eller ved fakturaløsning. De ulike valgene velges i «kassen» i Nettbutikken. Vi forbeholder oss retten til å kredittvurdere hver enkelt kunde.

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Forsinkelser: Mange av våre produkter produseres på bestilling. I produksjon kan det forekomme uventete hendelser som fører til forsinkelser på deler eller hele leveransen. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje.

Etter at du har mottatt produktene, må du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Vær nøye ved mottak av varer og se over emballasje for eventuelle skader. Skader oppdaget ved mottak må anmerkes på transportørens fraktbrev. Skader oppdaget senere vil alltid være gjenstand for diskusjon. Derfor er dokumentasjon og kontroll av vesentlig betydning.

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Melding om feil og mangler ved produktene skal overbringes oss skriftlig. Av bevishensyn må reklamasjonen sendes oss skriftlig.

Det forutsettes at produktene er montert riktig og i henhold til produsentens monteringsanvisning. Nødvendig vedlikehold må også overholdes for at garantien skal være gjeldende. Overflater må holdes rene og under oppsyn med tanke på behov for etterbehandling. Intervaller for etterbehandling vil variere med tanke på geografisk beliggenhet, himmelretning og hvor mye produktet er utsatt for nedbør og sollys. Alt av beslag og bevegelige deler må smøres ved behov og minimum en gang per år. Garantien på våre produkter er 5 år og følger for øvrig de retningslinjer som er satt i Forbrukerkjøpsloven.
Vinduer og dører er ofte produkter som produseres på bestilling, men for at bestilling og produksjon skal kunne igangsettes før angrefristen utløper, kan vi som leverandør og du som kunde avtale at produksjon kan iverksettes. Hvis de oppgitte leveringstider skal overholdes, må du som kunde gi en aksept på at en slik avtale er inngått. Uten denne bekreftelsen, vil leveringstiden bli utsatt til oppgitt levering + 14 dager (som utgjør angrefristen)

Utdrag fra loven om angrefrist:
«Ved annet fjernsalg enn telefonsalg, kan det avtales at tjenesten skal påbegynnes før utløpet av angrefristen, med den virkning at forbruker ved bruk av angreretten skal betale for den delen av tjenesten som er utført, samt for medgåtte materialer. Slik påbegynnelse skal avtales særskilt. Påbegynnelse kan ikke skje før tjenesteyteren har gitt de opplysninger som kreves med hjemmel i kappitel 3 på foreskreven måte»

Retur og refusjon:
For privatpersoner gjelder angrerettloven. I følge angrerettloven har kunden rett til å angre på sitt kjøp, uten å måtte angi en grunn, innen 14 dager etter mottagelse av vare og delvis utfylt angrerettskjema. Skal angreretten benyttes så gjelder denne på kjøpet i sin helhet. Om angreretten benyttes står kunden selv for returfrakten.
Angrerettloven inneholder restriksjoner når det kommer til tilvirkningskjøp. Etter lovens § 11 annet ledd løper her fristen fra de påkrevde opplysninger er mottatt. I tråd med lovens § 16 kan det avtales at produksjon påbegynnes før angreretten går ut, men skulle kunde da velge å benytte seg av angreretten må kunden selv betale alle påløpte kostnader så langt.

Skal angreretten påberopes gjelder følgende:
Gi beskjed til vår kundeservice innen 14 dager etter du har mottatt varen.
Varen skal returneres i uforandret stand. Vi ber deg om å returnere varen i originalforpakningen eller en tilsvarende forpakning.

Riis Glass & Fasade har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.
Riis Glass & Fasade har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens 3-14 flg.

 • Alle priser er oppgitt inkl. mva. og eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt.
 • Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.
 • Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Vi forbeholder oss også rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i konkurranseforhold og alle andre årsaker.
 • Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Leveringstider oppgis i ukenummer og ikke en bestemt dag. Vi forbeholder oss retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.
 • Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil, får ikke tilbakevirkende kraft.
 • Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Riis Glass & Fasade sin side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15 % av normal utsalgspris, kan Riis Glass & Fasade ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Den som er registrert som kunde hos Riis Glass & Fasade, er ansvarlig for betaling av de ytelser vi eller våre samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Riis Glass & Fasade sin side.

Ekstraordinære forhold

 • Riis Glass & Fasade er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Riis Glass & Fasade godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som Vi ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.
 • Riis Glass & Fasade er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra vår side.
 • Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene

 • Riis Glass & Fasade forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur

 • Er Riis Glass & Fasade forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, streik, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Riis Glass & Fasade fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Tvister og lovvalg

 • Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Trondheim tingrett som verneting.

Forbehold

 • Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer
 • Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende

Copyright

 • Alt innhold på disse nettsidene er Riis Glass & Fasade og våre samarbeidspartneres, eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Riis Glass & Fasade AS.