Garanti på produkter

Det forutsettes at produktene er montert riktig og i henhold til produsentens monteringsanvisning. Nødvendig vedlikehold må også overholdes for at garantien skal være gjeldende. Overflater må holdes rene og under oppsyn med tanke på behov for etterbehandling. Intervaller for etterbehandling vil variere med tanke på geografisk beliggenhet, himmelretning og hvor mye produktet er utsatt for nedbør og sollys. Alt av beslag og bevegelige deler må smøres ved behov og minimum en gang per år. Garantien på våre produkter er 5 år og følger for øvrig de retningslinjer som er satt i Forbrukerkjøpsloven for kjøp gjort av privatpersoner. For kjøp gjort av kunder med organisasjonsnummer, gjelder NS8409.

Reklamasjon

Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Melding om feil og mangler ved produktene skal overbringes oss skriftlig. Av bevishensyn må reklamasjonen sendes oss skriftlig.